• Schritt 1
  • Schritt 2
  • Schritt 3
Seminar: Consolidation des comptes de groupe (Partie 2 - APPROFONDISSEMENT DES CONNAISSANCES EN CONSOLIDATION ET ETUDES DE CAS PRATIQUES – 2 jours)
Seminarnummer: 519982
Beginn: 19. September 2019 , 08:00 Uhr
Ende: 20. September 2019 , 17:00 Uhr
  • Teilnehmer
  • Geschäftsadresse
  • Privatadresse