• Schritt 1
  • Schritt 2
  • Schritt 3
Seminar: Management résilient et performant - expérimentation et échanges avec le monde du sport d'élite
Seminarnummer: 521801
Beginn: 24. November 2021 , 09:00 Uhr
Ende: 24. November 2021 , 17:00 Uhr
  • Teilnehmer
  • Geschäftsadresse
  • Privatadresse